A zselyki egyházközség emlékkönyve (1881-1950)

Bibliotheca Augustana Transsylvanica 3.

Kiadja

a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház

A zselyki egyházközség emlékkönyve

(1881-1950)

Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közreadja

Tóth Zoltán Csaba

Az Emlékkönyv jelenleg a Zselyki evangélikus egyházközség levéltárában található. A 94 oldal terjedelmű, zöld karton fedeles, fűzött papírkötéses kézirat mérete 26 x 40 cm. Tartalmát tekintve az Emlékkönyv historia domus jellegű, a gyülekezeti élet és a község társadalmi életének eseményeit, fontosabb változásait, valamint az adományokat krónika-szerűen rögzítő kézirat. A rendelkezésre álló adataink szerint talán ez a zselyki gyülekezet egyetlen ilyen jellegű dokumentuma. Valószínűnek tartjuk, hogy a gyülekezet levéltárában lehetett egy hasonló jellegű krónina, vagy emlékkönyv, mely a gyülekezet és a település életének fontosabb eseményeit rögzítette az 1880 előtti, tehát a most kiadásra kerülő Emlékkönyv anyagát megelőző időszakra. Erre utal az Emlékkönyvbe felvett, 1911-ben összeállított leltári jegyzék IV. pontja (Lelkészi és presbyteriumi irattár), ahol a 103. sorszám alatt egy érdekes utalásra bukkanunk a különböző anyakönyvek (Születési anyakönyv 1777 – 1824, házassági anyakönyv 1778 – 1811, és halotti anyakönyv 1777 – 1822) anyakönyvek felsorolásával kapcsolatosan. Az anyakönyvek felsorolása után a leltárt összeállító lelkész ugyanis megjegyzi, hogy „egyszersmind Emlékkönyv 1767 – 1880”. Mivel a megadott két évszám (1767-1880) nem azonos a felsorolt anyakönyvek által átfogott időszak évszámaival (az anyakönyvek adatokat közölnek 1777-1824 időszakra) feltételezhető, hogy egy, az anyakönyvek adatai, a gyülekezeti életben beálló változásokat rögzítő Emlékkönyvről lehet szó, melyet azonos leltári számmal ellátva, az anyakönyvek között őríztek.

Az újjab zselyki Emlékkönyvet, melyet most közzéteszünk, minden bizonnyal Hunyadi Imre (1876 – 1908), az akkori zselyki evangélikus lelkész kezdte el rendszeresen vezetni. Az Emlékkönyv anyaga 1881-től kezdődően, tehát Hunyadi lelkészsége idejétől tudósít a község és gyülekezet életéről. Hunyadi mellet, mint az Emlékkönyv elindítója mellet szól az a tény is, hogy az ebből az időből származó bejegyzések első éveiben a lelkészről szerényen, a lelkész nevének említése nélkül sorolják fel a lelkész egyértelműen nem csak egyházi, hanem közművelődési és közéleti jellegű tevékenységeit.”

(Részlet a bevezetőből)

Close Menu